Terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması kapsamında , 15 Kasım 2003 tarihindeki  terör saldırıları nedeniyle Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfına 28.01.2004 tarihinde 66.766,50 TL ve 14.189.-TL, 16.05.2011 tarihinde 620.725.-TL ile Neve Şalom Musevi Sinagogu Vakfına 28.01.2004  tarihinde 1.491,60.-TL ile yine 28.01.2004 tarihinde 40.906,80.- TL.sı ödeme yapılmıştır. Alınan ödemenin sarfı hususundaki bilgiler aşağıdaki gibidir :

  • Neve Şalom Sinagogunun tamiratı ve teröre karşı güçlendirilmesi için  175.661, 70.-TL masraf yapılmıştır. Buna karşılık Neve Şalom Sinagogu için toplam 42.398,40.-TL ödeme alınmıştır.
  • Şişli Sinagogu'nun önce tamiri yoluna gidilecekken "İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri kapsamında ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulunun 25.06.2008 gün ve 28 sayılı toplantısında yapılan görevlendirme kararı" ile hazırlanan TEKNİK RAPORDA "mevcut statik performansının son derece zayıf, deprem güvenliğinin yetersiz ve ana taşıyıcı sisteminin de ağır yapısal hasarlı olması nedeniyle güçlendirilmesinin mümkün olmadığı, diğer yandan kültür varlığı yönünden de bir değer ifade etmediği hususu dikkate alınarak, söz konusu binanın yıkılarak yeniden inşa edilmesinin statik yönden zorunlu olduğu" görüş ve kanaatine varıldığından Şişli Sinagogu ek binası yıkılarak tekrar yapılmıştır. Ancak bu süreçte binanın  "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilmiş olması nedeniyle ek binanın tekrar inşası için  Anıtlar Kurulundan izin alınması  gereği doğmuştur. Anıtlar Kurulu , Belediye ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan onaylar sonucu Şişli Beth-İsrael Sinagogu ek binası tekrar yapılmış ve harcanan  paranın ödenmesi için Valiliğe başvurulmuştur.

İstanbul Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı tarafından ,  Şişli Sinagogunda ek binasında 764.835.-TL zarar doğduğu bundan daha önce ödenen tazminatın yeniden değerlemesi sonucu bulunan 144.725.-TL nin mahsubuyla 620.725.-TL.nin ödenmesine  karar verilmiştir. Bu ödeme de 16.05.2011 tarihinde gerçekleşmiştir.

Yapılan tüm ödemeler ilgili cemaat vakıflarının adına çıkartılmış ve aynı cemaat vakıflarının muhasebelerinde kaydedilmiştir. Bu ödemelerle ilgili kayıtlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne de ibraz edilmiştir.

Bu ve benzeri ödemeler ve harcamalar özerk olan vakıflarımızın kendi bünyelerinde gerçekleştiğinden dolayı ruhani liderlerimizin bu tip konulara yeterince vakıf olamamaları doğaldır.